Video Gallery

C. V Chandrashekar Sri Workshop January '17

Dr. Janaki Rangarajan Workshop - 2nd Nov- 5th Nov '16

Workshop by Mayurbhanj Chhau Dancer Rakesh Sai Babu for all dance styles.

Dr. Janaki Rangarajan Workshop - 1st to 3rd October 2015:

Kalakshetra Workshop - 26th May'15:

Nrityayatri Chennai Tour - 24 & 29th Dec'12:

Priyadarsini Govind for the first time in Pune for Nrityayatri: